Lezen Retour

 

Basisschoolleerlingen tussen 7 en 12 jaar oud met dyslexie kunnen in aanmerking komen voor een dyslexiebehandeling. Met deze behandeling worden positieve effecten behaald. Een behandeltraject wordt afgesloten met een eindrapportage waarin behaalde resultaten zijn opgenomen en advies voor verdere begeleiding wordt gegeven. Hiermee komt de zorg voor de dyslectische leerling weer terug naar de school. Veel leerlingen kunnen de positieve ontwikkeling voortzetten, bij anderen signaleren scholen echter na verloop van tijd stabilisatie van of zelfs terugval in de resultaten. De begeleiding op school lijkt niet altijd goed aan te sluiten bij de voltooide dyslexiebehandeling. Nog teveel leerlingen gaan daardoor onvoldoende geletterd van school. Daarmee dreigt het effect van de vergoede behandeling, het succesvol doorlopen van een passende middelbare school en een kansrijke positie op de arbeidsmarkt, onnodig te krimpen. Lezen retour is opgezet in samenwerking met een regionaal samenwerkingsverband en richt zich op het optimaliseren van de doorgaande lijn na afloop van een dyslexiebehandeling en met het oog op preventie van laaggeletterdheid.

 

De samenwerking tussen onderwijs en zorgaanbieder vraagt om professionals met kennis van beide domeinen. De zogenaamde poortwachter kent de voorwaarden om vanuit het onderwijs een leerling te begeleiden naar de betaalde zorg (van zorgniveau 3 naar zorgniveau 4). De dyslexiecoach of -specialist bewaakt de weg terug, die van de zorg naar het onderwijs. Hij/zij voorkomt dat kennis verloren gaat en is staat de vertaalslag te maken van een zorgbehandeling naar de klas.

 

Met Lezen Retour kunnen wij u helpen bij een goede doorstart, gebaseerd op de informatie die in de 1 op 1 situatie is verzameld. Lezen Retour ondersteunt de onderwijsprofessional bij gerichte begeleiding van deze zorgleerling in de klas.

 

Lezen Retour leert de onderwijsprofessional in 5 bijeenkomsten van 2 uur om leerlingen te coachen bij het vorm geven van hun eigen verantwoordelijkheid en wat zij kunnen doen om zo min mogelijk last te ondervinden van hun leesproblematiek in hun schoolcarrière en latere leven.