Het diagnostisch onderzoek

 

Om te kunnen vaststellen of er sprake is van dyslexie moet er een diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit bestaat uit 5 stappen:

 

Stap 1: Aanmelding (via de intern begeleider van de school)

U meldt uw kind aan door alle aanmeldformulieren voor ouders en school in te (laten) vullen. Het aanmeldformulier voor de ouders moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers.

 

Stap 2: Screening door de poortwachter

De intern begeleider stuurt de aanmeldingspapieren naar de zogenaamde poortwachter. De poortwachter bekijkt of er sprake is van “een gerechtvaardigd vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie”. Wanneer uw zoon/dochter in aanmerking komt voor onderzoek wordt het dossier overgedragen aan een onderzoeker.

 

Stap 3: Het intakegesprek

Het onderzoek start met een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek worden de aanmeldformulieren doorgenomen en vragen wij u om toelichting hiervan.

 

Stap 4: Het diagnostisch onderzoek

Soms bestaat het onderzoek uit één deel, soms uit twee delen. Het onderzoek omvat:
–   een niveaubepaling van lezen en spelling, onderzoek naar klankverwerking,
klank-tekenkoppeling, benoemsnelheid, talig werkgeheugen,
–  intelligentiebepaling (indien nodig).

 

Stap 4A: Behandeldiagnostiek

Leeskliniek Schoolbreed kent een bijzondere variant van diagnostiek: behandel-diagnostiek. Bij deze zogenaamde proefbehandeling combineren wij diagnostiek en behandeling en zoeken wij naar een instructie op maat. Doel van de proefbehandeling is het vaststellen van de mate van achterstand op het gebied van lezen en spellen, het vaststellen van de oorzaak van de achterstand en het ontwikkelen van een behandelplan.
De tijdsinvestering die gangbaar wordt besteed aan een regulier diagnostisch onderzoek (2 dagdelen) wordt verdeeld over 10 behandeluren waarin ook diagnostiek wordt verricht. Belangrijke voordelen van deze werkwijze zijn:

  • het al dan niet ‘je dag hebben’ wordt afgevlakt waardoor een reëler beeld van de capaciteiten van een leerling ontstaat,
  • het effect van instructie op maat kan worden meegenomen bij de beoordeling of sprake is van dyslexie.

Ook deze vorm van diagnostiek leidt, indien aan de orde, tot een dyslexieverklaring. Leeskliniek Schoolbreed kiest vaak voor deze vorm van diagnostiek indien sprake is van lezen en bijkomende (gedrags)problematiek.

 

Stap 5: Het eindgesprek

Na het onderzoek wordt u door de onderzoeker uitgenodigd voor het eindgesprek, hierin wordt het opgestelde onderzoeksverslag met u besproken. Bij een diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt er ook een dyslexieverklaring afgegeven. Dit betekent dat uw kind dan recht heeft op een behandeling die door de gemeente vergoed wordt.