Ketenpartners

 

De school en de ouders staan niet alleen in de zorg voor de leerlingen. Een school maakt onderdeel uit van een bestuur, daaromheen zit het samenwerkingsverband en daaromheen de gemeente. Allemaal zijn ze op een eigen wijze betrokken bij de zorg voor leerlingen. Wij streven naar een goede afstemming en samenwerking tussen alle ketenpartners die betrokken zijn bij leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblematiek. Zodat een zorgleerling niet verdwaalt tussen de specifieke eilandjes van al die afzonderlijke partners.

 

Goede ketenzorg voor kinderen met leesproblemen en ernstige enkelvoudige dyslexie is onmisbaar. In de keten ontstaan obstructies als betrokkenen hun verantwoordelijkheden niet kunnen nakomen omdat zij kennis, vaardigheden of materialen missen. Een interventie die niet, te laat of met te weinig kennis plaatsvindt, kan onnodig leiden tot een verslechtering van de leesprestaties en de schoolontwikkeling in het algemeen. Nog te veel leerlingen gaan daardoor onvoldoende geletterd van school. Daarmee dreigt het effect van de alle inspanningen, het succesvol doorlopen van een passende middelbare school en een kansrijke positie op de arbeidsmarkt, onnodig te krimpen.

 

Leeskliniek Schoolbreed adviseert lokale en regionale ketenpartners op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en zorg. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van zogenaamde expedities waarbij alle ketenzorgpartners én de leerling met elkaar samenwerken om te komen tot een handelingsplan onder het motto Eén plan, gescheiden verantwoordelijkheden.